Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Subject Display Ssim China--Economic conditions--1912-1949 Remove constraint Subject Display Ssim: China--Economic conditions--1912-1949

Search Results

3. Gao li dai de luo ji : Qing dai Minguo min jian jie dai zhong de shi chang ji zhi = The logic of usury : the market mechanisms in private lending in the Qing dynasty and the Republic of China

高利贷的逻辑 : 清代民国民间借贷中的市场机制 = The logic of usury : the market mechanisms in private lending in the Qing dynasty and the Republic of China

4. Guo jia yu jian she : Nanjing guo min zheng fu jian she wei yuan hui yan jiu (1928-1938) = State and construction : the construction committee of Nanjing national government, 1928-1938

国家与建设 : 南京国民政府建设委员会研究(1928-1938) = State and construction : the construction committee of Nanjing national government, 1928-1938

5. Jin dai Zhongguo min jian yin hang de dan sheng = Kindai Chūgoku to ginkō no tanjō : kin'yū kyōkō Nitchū Sensō soshite shakai shugi e

近代中国民间银行的诞生 = 近代中国と銀行の誕生 : 金融恐慌 日中戦争 そして社会主義へ

9. Zhongguo jing ji fa zhan shi : 1840-1949

中国经济发展史 : 1840-1949