Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Region Netherlands Remove constraint Region: Netherlands Title Starts With E Remove constraint Title Starts With: E
Number of results to display per page

Search Results

2. E2 design. Super use

20. Early music

29. The Early Sienese paintings in Holland

57. An edict or proclamation; published by the States generall of the vnited Prouinces, touching an order by them prescribed, how all Iesuits, priests and monkes of the Popish or Romish religion (that are within or hereafter shall come into the said vnited Prouinces) shall behaue themselues, &c. Withall, prohibiting all their subiects from binding themselues by oath or otherwise, to maintaine and vphold the power and authoritie of the Pope of Rome, and from making of any assemblies & collections for the vpholding and executing of the Romish superstitions, or any other points thereunto depending. Giuen at the Hage the 27. of March Anno. 1612

67. Ee[n] grondich bewijs wt de Godlijcke Schriftuere vertoont : dat Gods gemeynte, de gheloouigen op Aerden, eenich, een volck, onverdeylt, als leden eens lichaems tot malcanderen gevoecht, malcanderen te dienen eenderley Leere, Gheloof, Doop, Nachtmael. De Sacramentelijcke teyckene[n] des heeren, die de Heere in zijn gemeynte gegeuen en[de] beuolen heeft, daer in te gebruycken. Ende alle gheboden des Heeren ordinantien, met den anderen te onderhouden, daer in sy van Godt beroeyen zijn

72. Eenighe extracten vyt verscheyde missiven, gevonden inde Lord Digbijs cabinet, het welcke bekomen is inde batailie ontrent Sherborn in Jorck Shire den 15. October 1645. En nu inden jare 1646. Door ordre des parlements ghedruckt waer vyt klaerlijck ontdeckt wort de verborghentheydt van Doctor Goffs negotiatie in Hollandt, aengaende het huwelijck tusschen den Prince van Wallis ende de ionghe Princesse van Orangien

88. Electronic components, Netherlands